Komplexné riešenia pre vaše stromy a zeleň.

O nás

Sme držiteľmi certifikátu SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA

Sme spoločnosť s dobrým menom, profesionálnym prístupom, dlhoročnými odbornými znalosťami a skúsenosťami zo zahraničia ponúkajúca komplexné riešenia v oblasti arboristiky a starostlivosti o zeleň.

Čo znamená Arboristika a kto je arborista?

Arboristika je vedný odbor zaoberajúci sa štúdiou, ošetrovaním, komplexnou špeciálnou starostlivosťou a kultiváciou jednotlivých stromov, kríkov a iných drevnatých rastlín vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách, mestách, parkoch a priestranstvách s častou návštevnosťou ludí.

Arborista je odborník v oblasti drevín rastúcich v zastavaných oblastiach vyhľadávaný práve pre špeciálne zásahy na drevinách. Pre arboristické práce sú vzhľadom na rozmanitosť zásahov potrebné odborné znalosti hlavne z dendrológie, fyziológie, mechaniky, znalosť zákonov, platných technických noriem a bezpečnosti práce. Typickou náplňou práce je poradenstvo výberu vhodného druhu stromu, prevádzanie výsadby, odborného rezu, stabilizačných opatrení a rizikových výrubov stromov.

Úlohou arboristu je odporučiť zákazníkovi najvhodnejšie riešenie pre konkrétny strom tak aby bola zachovaná jeho spoločenská hodnota bez následného ohrozenia zdravia osôb a majetku nachádzajúcich sa v jeho okolí.

Sme členmi ISA SLOVENSKO

Služby

Ošetrenia a orez stromov

Orez stromov vykonávame podla STN 83 7010, ktorá určuje typ a techniku zásahov s cieľom formovať korunu u mladých stromov a predĺžiť životnosť, udržať alebo zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť u starších stromov.

Rizikové výruby

K rizikovým výrubom patrí výrub stromov na ťažko prístupných miestach lanovou metódou kam sa technika nedostane.

Štiepkovanie konárov

Štiepkovanie konárov zabezpečujeme vrátane odvozu a likvidácie drevnej hmoty

Frézovanie pňov

Frézovanie pňov vykonávame  30 - 40cm pod úroveň zeme. Disponujeme dvomi frézami väčšou pre náročnejšie frézovanie a menšou pre dostupnosť v stiesnených podmienkach

Práce s vysokozdvižnými plošinami

Disponujeme dvomi plošinami 14 metrovou s pohonom 4x4 pre náročnú dostupnosť terénom a 20 metrovou pre vyšší dosah

Výsadbové plány

Realizácia výsadbových plánov so situačným nákresom a vhodným druhom drevín pre konkrétne podmienky

Výpočet spoločenských hodnot drevín

Realizujeme výpočet spoločenskej hodnoty drevín ako aj posudky stavu stromov s návrhom odporúčaných opatrení

Posudky stavu stromov

Posudky zdravotného stavu a poškodenia sú vykonávané vizuálne. V prípade nutnosti pomocou prístrojovej metódy.

Ochrana stromov pri stavebnej činnosti

Vypracujeme ochranné opatrenia a technologické postupy pri ochrane drevín, vrátane ďalších pestovateľských opatrení.

Výsadba stromov

Pri výsadbe stromov používame normu STN 83 7016 aby sme zaručili perspektívnosť vysádzanej zelene

Cenník

Ceny na vyžiadanie.

Kontaktné informácie

Adresa:
TBR s.r.o.
Žitava 1401/11
952 01 Vráble

Telefónny kontakt:
+421 915 656 181